Kvalitet, miljø og HMS

Vi har fokus på en god arbeidsplass, både i
form av trivsel -og ikke minst sikkerhet.

Kvalitet

Vårt kvalitetssystem er bygget opp rundt ISO 9001:2000 kvalitetsstandard. Vår kvalitetshåndbok med tilhørende prosedyrer og risikovurderinger danner grunnlaget for gjennomføringen av våre oppdrag. Her er rutinemessige sjekkrunder med servicerapporter og løpende opplæring/veiledning av vårt servicepersonell et grunnleggende element. Vi benytter kun utstyr fra ledende produsenter og leverandører.

Miljø

R&K Service AS skal være en miljøbevisst og attraktiv tilbyder av renholds og kantinetjenester til offentlig og privat sektor. I 2010 gikk vi gjennom en grundig miljøanalyse, noe som førte til at vi ble Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Vi styrer vår miljøpolitikk etter ISO 14001:2004.

HMS

R&K Service AS’ s overordnede mål er å ha et godt arbeidsmiljø og ordnede lønnsforhold. Vi arbeider kontinuerlig med våre medarbeiderers trivsel og motivasjon for å redusere fravær og oppnå en stabil bemanning.

Vi har nulltoleranse når det gjelder ulykker og belastningsskader. Det er ledelsens plikt å legge forholdene til rette for å unngå skader og ulykker. Dette gjøres gjennom våre prosedyrer for de forskjellige typer oppdrag.

Det er en forutsetning at HMS arbeidet inngår som en naturlig del av vår virksomhet, og det skal tenkes HMS på lik linje med administrative rutiner, marked og økonomi.

Vi skal dokumentere at lover og regler blir fulgt gjennom regelmessig kartlegging, revisjon og avviksbehandling. Vi benytter HMS-Kontoret sin nettbaserte løsning i vårt IK system.

Vår bedriftshelsetjeneste har vi gjennom Forusakutten/Aktiv HMS.

Kontakt oss

R&K Service
Kvalabergveien 21, 4016 Stavanger
Sentralbord: 51 90 50 00
Send oss en e-post